Informatica Publica

InformaticaPublica
Informàtica al servei públic

26/10/2004

Actuacions en l'àmbit del programari lliure a l'educació

El departament d'ensenyament proposa en marxa actuacions en l'àmbit del programari lliure. Els docents son crítics amb el fet de que no es faci referència al supor tècnic que necessitaran.
És objectiu del Departament d'Educació que a l'inici del curs 2005/06 es donin les condicions perquè es produeixi un avenç significatiu en la implantació del programari lliure al sistema educatiu. Amb aquesta finalitat es realitzaran diverses actuacions de manera coordinada i conjunta amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.


1.- Concurs públic per a la selecció d'una distribució de Linux
Es convocarà un concurs públic per seleccionar una distribució Linux per a l'àmbit educatiu, en llengua catalana i de qualitat, que funcioni de manera òptima i amb mecanismes àgils d'actualització contínua. Aquesta distribució haurà d'estar suportada per una empresa o entitat externa que proporcioni suport tècnic continuat d'alt nivell i serveis help-desk especialitzats. Es realitzaran actuacions d'adaptació d'aquesta distribució de Linux a configuracions específiques per a servidors, estacions de treball de diversa tipologia dels centres, i usos domiciliaris del professorat i de l'alumnat.


2.- Incorporació de Linux als ordinadors dels centres
Tots els equipaments subministrats l'any 2004 pel Departament d'Educació als centres docents i els serveis educatius, i una part significativa dels equipaments del 2003, disposen d'una partició que possibilita la incorporació immediata del sistema operatiu Linux. La distribució de Linux indicada en el punt anterior es trametrà als centres, que d'aquesta manera podran utilitzar indistintament els dos sistemes operatius i les aplicacions que funcionin sobre ells, amb accés a una zona de dades comuna. Així mateix es facilitaran mecanismes per a la incorporació de Linux a d'altres equips dels centres.


3.- Linux als ordinadors d'ús personal
A efectes de familiarització i de treball inicial amb Linux es facilitarà al professorat i l'alumnat que ho desitgi un CD-ROM d'autoarrencada que permeti la utilització de Linux en els ordinadors d'ús personal que funcionen amb el sistema operatiu Windows sense necessitat d'efectuar-ne la instal·lació i sense modificació de les configuracions de l'usuari. Aquest CD-ROM també permetrà instal·lar i configurar Linux a l'ordinador personal, mantenint l'entorn operatiu existent, i facilitarà que l'usuari seleccioni el sistema operatiu en arrencar l'ordinador.


4.- Provisió de programari lliure per a ús educatiu
El sistema educatiu necessita programari de tipus instrumental general (ofimàtica, treball multimèdia, etc) i aplicacions pròpies de les àrees curriculars. Amb aquesta finalitat es realitzaran tasques de disseny, desenvolupament, selecció, adaptació, traducció, documentació, testeig i experimentació de programes i aplicacions per a construir una col·lecció de programari educatiu lliure per al sistema educatiu català. Les actuacions corresponents es realitzaran en base a la col·laboració amb empreses, professorat i institucions, mitjançant contractes i convenis amb objectius i temes específics.

Aquesta acció complementarà la provisió d'aplicacions i continguts per Internet i es centrarà en la XTEC com a base del procés de difusió i suport.


5.- Incorporació del programari lliure al pla de formació del professorat
A partir del curs 2005-2006 s'incorporaran progressivament elements de programari lliure als continguts dels cursos de formació del professorat en TIC. Amb aquesta finalitat s'actualitzaran i adaptaran els materials de formació. Les activitats de formació del curs 2004-05, part de les quals inclouen temes relacionats amb el programari lliure, es complementaran amb actuacions específiques de divulgació i suport.


6.- Formació intensiva dels formadors TIC
L'actualització dels formadors es farà de manera planificada en el marc del pla de formació del Departament d'Educació a partir del tractament dels continguts relatius al Linux i al programari lliure i del disseny de nous materials. Es preveu realitzar actuacions intensives de formació que facilitin la incorporació del programari lliure en les activitats de formació.


7.- Suport als coordinadors d'informàtica
Es dissenyaran i es duran a terme accions especifiques de formació i d'elaboració de materials de suport per als coordinadors i coordinadores d'informàtica dels centres, especialment en l'ús de Linux en estacions, xarxes i servidors, i es potenciaran els serveis personalitzats de suport.

Barcelona, octubre de 2004
Veure notícia anterior Resum de la trobada de la xarxa ciutadana Tinet    Veure notícia següent L'"Asociación de Internautas" no veu clar el domini .CAT   
Comentar Notícia Comentaris   Enviar la notícia a algú Enviar notícia   Rebre noticies a la teva bustia d'e-mail Rebre notícies   Print Imprimir  
Home Portada   Titulars Veure titulars   Buscar notícia